Regulamin 2018

Regulamin Dni Bliskości 2018

Regulamin rejestracji uczestników Wydarzenia Dni Bliskości 2018 w Białymstoku odbywającego się w dniach 05-14.10.2018 roku.

§1. Postanowienia ogólne
1.1 Dni Bliskości 2018 dalej zwane Wydarzeniem, to cykl warsztatów, wykładów, spotkań i rozmów, które odbywają się w dniach od 5 do 14 października 2018 r. w różnych miejscach na obszarze Białegostoku.
1.2 Organizatorami Wydarzenia są:
Fundacja Dusza Świata, ul. Nowy Świat 14/9, Białystok,
Ziarenko, ul. Wrzosowa 2, Białystok,
grono Wolontariuszy.
1.3 Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu i obowiązują wszystkich Uczestników.
1.4 Uczestnikami warsztatów są osoby które zapoznały się z Regulaminem i zaakceptowały go. Kryterium weryfikowane jest na podstawie oświadczenia składanego przez uczestnika podczas rejestracji.
1.5 Oficjalny serwis internetowy Warsztatów znajduje się pod adresem
https://dnibliskosci.bialystok.pl

§2. Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa
2.1 Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest zakup biletu poprzez platformę internetową znajdującą się na stronie www.dnibliskosci.bialystok.pl/bilety.
2.1.1 Otrzymanie potwierdzenia w formie automatycznego potwierdzenia zakupu biletu, które jest wysyłane na podany adres e-mailowy.
2.1.2. Udział w Wydarzeniu na część spotkań jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków miasta Białegostoku. Na pozostałe wykłady, warsztaty udział jest płatny i Uczestnik pokrywa je we własnym zakresie.
2.1.5. Liczba miejsc uczestnictwa w Warsztatach jest ograniczona.
2.2 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Wydarzeniu. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Wydarzeniu powinna być dokonana w formie pisemnej, również meilowej, nie później niż 2 dni przed odbyciem się danego spotkania.
2.2.1 Przed upływem 2 dni Uczestnik może odzyskać wpłaconą kwotę pomniejszoną o koszty przelewu i prowizji systemu płatniczego.
2.2.2 Jeśli do poszczególnego wykładu lub warsztatu zostało mniej niż 2 dni – nie ma możliwości zwrotu kosztów za zakupione Bilety.

§3. Reklamacje
3.1 Wszelkie reklamacje Uczestników Warsztatów wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej, również meilowym w terminie siedmiu dni od daty zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, jednak nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia zakończenia Warsztatów.
3.2 Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

§4. Postanowienia końcowe
4.1 W przypadku, gdy wykłady lub warsztaty nie odbędą się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika.
4.2 Organizator może zmienić termin i miejsce Wydarzenia bez podania przyczyny. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu bez podania przyczyny. 4.3 Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
4.4 Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Warsztatów oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
4.5 Uczestnik Warsztatów wyraża zgodę na nieodpłatne: (a) utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie utrwalonego przez Organizatora swojego wizerunku i głosu w trakcie Warsztatów w materiale sprawozdawczym, dokumentującym przebieg Warsztatów. Utwór opracowany z wykorzystaniem wizerunku i głosu może być wykorzystany i rozpowszechniany przez Organizatora na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności we wszelkich (niezależnie od formy) materiałach sprawozdawczych, a także poprzez zamieszczanie tych materiałów w dowolnych mediach (Internet w szczególności facebook, youtube, prasa, radio, telewizja, ulotki etc.), utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego, optycznego, drukarską, reprograficzną, cyfrową, publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, na dowolnych wydarzeniach otwartych i zamkniętych, wystawienie, wyświetlenie, najem, użyczenie, nadanie i reemisję. Zgoda ma charakter nieodwołalny i nie jest ograniczona terytorialnie.
4.6 Podczas Warsztatów Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w poszczególnych obiektach, w których odbywają się Dni Bliskości 2018.
4.7 Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z udziałem w Warsztatach jest obowiązkowe. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2016.922) Organizator Wydarzenia nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorami Wydarzenia.

§5. Polityka prywatności / ochrona danych osobowych
5.1 Dane osobowe: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
5.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Fundacja Dusza Świata ul. Nowy Świat 14/9, w Białymstoku.
5.1.2. Kontakt w sprawie informacji dotyczących danych osobowych: pauli.karcz@gmail.com.
5.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: rejestracja Uczestników Wydarzenia w procesie rejestracji indywidualnej na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, b.
5.1.4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Organizator.
5.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: czas związany z organizacją Wydarzenia.
5.1.6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.1.7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5.1.8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: warunkiem zawarcia umowy – uczestnictwo w Wydarzeniu. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie: brak możliwości rejestracji na Wydarzeniu.
5.1.9. Rodzaj danych osobowych: przetwarzane dane osobowe dotyczą: imię, nazwisko, adres e-mailowy, telefon.
5.1.10. Charakter przetwarzania danych osobowych: przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące działania: zapisy / rejestracja Uczestników Wydarzenia.
5.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Wydarzenia.
5.3 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Wydarzeniem.
5.4 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.dnibliskosci.bialystok.pl, 24.09.2018.
5.5 Organizator ma prawo zmiany postanowień regulaminu.
5.6 Zmiany wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Dni Bliskości.
5.7 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.