Fundacja Dusza Świata

Celem działalności statutowej Fundacji określonej w akcie fundacyjnym, jak i w statucie jest:

Celem głównym fundacji jest promowanie aktywności społecznej i zdrowia psychicznego człowieka oraz edukowanie i dbanie o jego rozwój personalny poprzez częstszy i wszechstronny kontakt ze sztuką oraz naturą.

Celami szczegółowymi są: 

 1. Promowanie i upowszechnianie kultury, ekologii, nauki, edukacji, rozwoju i wychowania 
 2. Wspieranie inicjatyw społecznych 
 3. Popularyzacja, upowszechnianie, promocja, rozwój, promowanie i ochrona 

środowiska oraz przyrody, artystów oraz kultury, sportu i turystyki we 

wszystkich obszarach 

 1. Wspomaganie każdej jednostki społecznej, podmiotów i osobowości 

prawnych oraz współpracy różnych podmiotów

5. Wszechstronne wspieranie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) organizację i tworzenie wszelkich działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, akcji charytatywnych 

b) działalność twórczą i odtwórczą, kampanie medialne, działalność artystyczną 

c) wszelkie materialne i pozamaterialne formy wsparcia jednostek, grup formalnych i nieformalnych, społecznych

d) działalność edukacyjną, badawczą, naukową, warsztatową, szkoleniową, doradczą, wydawniczą, internetową i informacyjną 

e) aktywizację, readaptację społeczną i zawodową

f) rzecznictwo interesów każdej jednostki oraz grup społecznych

g) udział we wszelkiego rodzaju działaniach kulturalnych, sportowych, społecznych i proekologicznych w kraju i za granicą

h) wszelkie formy współpracy z innymi organizacjami i instytucjami, również zagranicznymi i międzynarodowymi

i) prowadzenie wszelkich działań proekologiczych i prozdrowotnych

j) prowadzenie wszelkich działań prorodzinnych i na rzecz rodziny 

k) zakładanie i prowadzenie placówek, instytucji i innych form wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją społeczną

l) działania mające na celu przywrócenie osób zagrożonych wykluczeniem lub marginalizacją do funkcjonowania w społeczeństwie, na rynku pracy 

i) promocję i organizację wolontariatu. 

W roku 2018 Fundacja Dusza Świata prowadziła swoją działalność statutową poprzez następujące działania:

 1. Organizację pokazu spektaklu „Come true” dn. 4.02.2018r w reżyserii Michała Stankiewicza we współpracy z Uniwersyteckim Centrum Kultury w Białymstoku
 2. Przeprowadzenie warsztatów perkusyjnych, będących częścią projektu pn. „RYTM – GŁOS – BRZMIENIE” w sierpniu, zorganizowanych przez Wojewódzi Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
 3. Realizację projektu „Warsztaty doc/teatralne” w ramach działania „W różnorodności siła!”, którego operatorem było Stowarzyszenie 9dwunastych: dla mieszkańców Załuk – głownie uczniów tamtejszej szkoły podstawowej, ale i społeczności lokalnej. Uczestnicy zbierali oraz dokumentowali historie i opowieści starych mieszkańców Załuk w temacie różnorodności etnicznej i religijnej tych terenów, wspólnie opracowali pokaz z pracy warsztatowej, który był otwarty dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Załukach.
 4. Realizację „Dni Bliskości 2018” w Białymstoku – w dn. 5-14 października 2018r.W ramach wydarzenia część warsztatów i wykładów została sfinansowana przez Urząd Miejski w Białymstoku, a całe wydarzenie „Dni Bliskości” zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku. Strategicznym Partnerem wydarzenia był Uniwersytet w Białymstoku i Uniwersyteckie Centrum Kultury, które udostępniło przestrzeń warsztatowo-wykładową przy ul. Ciołkowskiego 1N w Białymstoku. Dni Bliskości zostało objęte Patronatem Medialnym przez Obcasy Podlasia oraz Radio Białystok. Ponadto wydarzenie zostało objęte Matronatem przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych „Kobieteria”. Całe wydarzenie to w sumie: 62 spotkania odbywające się codziennie na przestrzeni 10 dni (5 -14 październik 2018). Odbyły się wykłady, warsztaty, projekcja filmu, sesja fotograficzna, koncert, spotkania dla rodziców z dziećmi i wiele innych – wszystko w nurcie świadomego rodzicielstwa. Dokumentację fotograficzną wydarzeń można obejrzeć na stronie internetowej: www.dnibliskosci.bialystok.pl w zakładce Fotorelacje/2018.
 5. W ramach „Dni Bliskości” odbyła się również sesja charytatywna, z której pieniądze zostały przekazane Urszuli Harrari w formie Darowizny pieniężnej.
 6. Stworzenie dokumentacji wideo (kamera i montaż) do spektaklu „Zgromadzenie” w ramach projektu „Spektakl pod roboczym tytułem Rwanda”, realizowanego przez Fundację Uniwersytet Terenowy 
 7. Bezpłatne doradztwo dla osób zainteresowanych robieniem naturalnych kosmetyków (internetowo lub telefonicznie).

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe, oraz o wyniku finansowym tej działalności w 2018r. :

 •  Realizacja projektu „Warsztaty doc/teatralne” współfinansowanego przez Stowarzyszenie 9dwunastych w ramach projektu „W różnorodności – siła! 2018” Dotacja wg Umowy nr R8-2018-WRS z dn. 17.09.2018

Dotacja w wysokości: 2 960zł

Udział w projekcie był bezpłatny dla wszystkich uczestników.

 •  Realizacja projektu „Dni Bliskości 2018” współfinansowanego przez Urząd Miejski w Białymstoku ( Departament Spraw Społecznych) numer umowy: DOT.ZG.Z UM. NR W/UD/DSP/1266/UM BIAŁYSTOK/2018

Dotacja w wysokości: 10 000zł

Udział w projekcie był bezpłatny dla wszystkich uczestników.

Pozostałe wydarzenia w ramach „Dni Bliskości” sfinansowane zostały z wpłat z biletów, pobieranych od uczestników wydarzeń.

W roku 2017 Fundacja Dusza Świata prowadziła swoją działalność statutową poprzez następujące działania:

 1. Namiot z animacjami dla dzieci i dorosłych z zakresu sztuki (głównie muzyki) oraz edukacji ekologiczno-artystycznej w Czeremsze (21-23.07.2017r)
 2. Realizacja projektu „Mieszkam w Białymstoku – edycja 2017” współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (spektakl, którego aktorami była młodzież Czeczeńska, zamieszkująca Białystok – spektakl prezentowaliśmy bezpłatnie dla szkół podstawowych z Województwa Podlaskiego)

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe, oraz o wyniku finansowym tej działalności w 2017 roku:

 • Realizacja projektu „Mieszkam w Białymstoku – edycja 2017” współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – umowa nr 143/2017/Ref.K z dn. 28.08.2017 – dotacja. DK/10 92195 par. 2 810

Dotacja w wysokości: 5000,00 zł

Udział w projekcie był bezpłatny dla wszystkich uczestników.

 • Realizację „Dni Bliskości 2017” współfinansował Urząd Miejski w Białymstoku ( Departament Spraw Społecznych) 

Wsparcie w wysokości: 5 000zł

Udział w projekcie był bezpłatny dla wszystkich uczestników.

Pozostałe wydarzenia w ramach „Dni Bliskości” sfinansowane zostały z wpłat z biletów, pobieranych od uczestników wydarzeń.

 

Fundacja na bieżąco reguluje zobowiązania podatkowe z tytułu PIT oraz składki ZUS wynikające z zawartych umów cywilno-prawnych. 

Zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku dochody Fundacji przeznaczone na realizacje celów statutowych są wolne od podatku.

Fundacja nie jest płatnikiem VAT.

 

Fundacja Dusza Świata

Adres siedziby: ul. Nowy Świat 14/9, 15-453 Białystok

Telefony : 698 395 751

Data rejestracji : 13.03.2017r.

KRS  0000668272

Regon 366780282

NIP 9662110554  

Zarząd Fundacji: 

Paulina Karczewska – Prezes 

Zbigniew Rusiłowicz – Członek Zarządu

Dorota Karczewska – Członek Zarządu

statut fundacja dusza świata